Памятные даты Сходня

СОБОР ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ НАТАЛИИ, ЕКАТЕРИНЫ И ЕЛЕНЫ

НА САЙТЕ ЕПАРХИИ

Месяца марта в 18-й день

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ НАТАЛИИ (НАТАЛИИ ВАСИЛЬЕВНЫ БАКЛАНОВОЙ)

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА НАТАЛИЯ (БАКЛАНОВА). ИКОНА
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА НАТАЛИЯ (БАКЛАНОВА). ИКОНА

Тропарь, глас 4:

Боже́ственным све́том от ю́ности озаре́нная, / су́етный и многомяте́жный мир оста́вила еси́, / и и́ноческое житие́ возлюби́вши, / во святу́ю Новоде́вичию оби́тель всели́лася еси́, / иде́же чистото́ю жития́ твоего́ Го́споду угоди́ла еси́. / Во дни же гоне́ния безбо́жнаго, / ве́рность Христу́ Бо́гу да́же до сме́рти запечатле́вши /, ве́лие дерзнове́ние у Всеще́драго Бо́га стяжа́ла еси́ / свята́я преподобному́ченице Ната́лие. / Сего́ ра́ди в ве́чней сла́ве пребыва́ющи, / помина́й нас, чту́щих честна́я страда́ния твоя́ // и спаса́й нас моли́твами твои́ми.

Тропарь, глас тойже:
(Поется в Сходненском храме Святой Троицы)

 СХОДНЯ. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ НАТАЛИИ (БАКЛАНОВОЙ). 31 МАРТА 2013 г.
СХОДНЯ. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ НАТАЛИИ (БАКЛАНОВОЙ). 31 МАРТА 2013 г.

Днесь земля́ Моско́вская тобо́ю хва́лится, / ве́рных же вся собира́ет во храм Святы́я Тро́ицы ве́си Схо́дненския, / иде́же соверша́ется всесла́вная па́мять твоя́, / свята́я преподобному́ченице Ната́лие,. / Ты же ны́не Святе́й Тро́ице предстоя́щи, / моли́ся дарова́ти нам тве́рдое в и́стине Христо́вой стоя́ние, / в боле́знех, беда́х и ско́рбех терпе́ние, // и душа́м на́шим спасе́ние.

Кондак, глас 2:

Новоде́вичия оби́тели украше́ние, / земли́ Моско́вския покро́ве и защище́ние, / Правосла́вныя Це́ркве похвало́, / преподобному́ченице Ната́лие, / сла́вная испове́днице ве́ры и́стинней, / предстоя́щи ны́не Престо́лу Го́спода, / не оста́ви се́стры твоя́ во об́ители подвиза́ющияся, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша, страстьми́ одержи́мыя, / и оставле́ние грехо́в дарова́ти нам.

МОЛИТВА

 СХОДНЯ. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ НАТАЛИИ (БАКЛАНОВОЙ). 31 МАРТА 2013 г.
СХОДНЯ. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ. ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ НАТАЛИИ (БАКЛАНОВОЙ). 31 МАРТА 2013 г.

О избра́ннице и уго́днице Христо́ва, преподобному́ченице ма́ти Ната́лие, Це́ркве Ру́сския Правосла́вныя украше́ние нетле́нное, отра́до и утеше́ние всех с ве́рою к тебе́ притека́ющих, оби́тели Новоде́вичия гра́да Москвы́ покрови́тельнице, ве́си Схо́дненския и всей земли́ Моско́вския храни́тельнице! Во дни земна́го жития́ твоего́ Премилосе́рдый Госпо́дь, ве́дая твое́ жела́ние по́двига и́ноческаго, благоволи́ призва́ти тя на служе́ние Себе́ во святу́ю Богоро́дице-Смоле́нскую оби́тель Новоде́вичию, иде́же ты, в посте́ и моли́тве неле́ностно подвиза́лася еси́, и житие́ вои́стину а́нгельское проводи́ла еси́. В годи́ну лю́тых испыта́ний, обыше́дших страну́ на́шу, егда́ врази́ ве́ры Христо́вы оби́тель Новоде́вичью разори́ша и мно́гия и́нокини в темни́цы и на муче́ния ведо́ша, ты, о ма́ти на́ша, промышле́нием Бо́жиим направля́ема, в Схо́дненскую весь всели́лася еси́ с се́страми оби́тели твоея́ Евдоки́ею и Анастаси́ею, иде́же во хра́ме Святы́я Тро́ицы предстоя́щи, моли́лася еси́ о спасе́нии оте́чества на́шего во времена́ лихоле́тия. Егда́ же приведо́ша тя на суди́лище безбо́жнии гони́телие, ты, преподобному́ченице, не убоя́лася еси́ муче́ний, ве́ру и́стинную испове́дала еси́, смерть за Христа́ прия́ла еси́ и воспари́ла еси́ во Оби́тели Небе́сныя. Те́мже мо́лим тя, страстоте́рпице свята́я, при́зри ми́лостивно на предстоя́щия и моля́щияся (пред ико́ною твое́ю), утверди́ нас в ве́ре святе́й Правосла́вней, исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя, бу́ди нам покрови́тельнице в ско́рбех и напа́стех, защити́ от враг ви́димых и неви́димых. Не забу́ди, о ма́ти на́ша, и оби́тель твою́, в ней же подвиза́лася еси́, и всех живу́щих и подвиза́ющихся в ней и на поклоне́ние в ню приходя́щих сохрани́ невреди́мы от искуше́ний диа́вольских и от вся́каго зла. Вознеси́ усе́рдныя и богоприя́тныя твоя́ моли́твы о святе́й оби́тели твое́й, о ве́си Схо́дненстей, о прихожа́нах и кли́ре хра́ма Святы́я Тро́ицы и о всей стране́ на́шей Росси́йстей и наро́де ея́. Егда́ же прии́дет час сме́ртный, не лиши́ нас по́мощи твоея́, но помози́ нам моли́твами твои́ми, да, спасе́ние улучи́вше, насле́дники Ца́рствия Небе́снаго яви́мся, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

СОБОР СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВ МОСКОВСКОГО НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ. ИКОНА
СОБОР СВВ. НОВОМУЧЕНИКОВ МОСКОВСКОГО НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ. ИКОНА

Велича́ем тя, / преподобному́ченице Ната́лие, / и чтим честна́я страда́ния твоя́, / я́же за Христа́ / претерпе́ла еси́.

Дни памяти:

1. 18/31 марта – день мученической кончины.
2. Собор новомучеников и исповедников Российских – 25 января / 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее воскресенье после 25 января / 7 февраля.
3. Собор новомучеников Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря – в субботу перед Неделей святых жен-мироносиц.
4. Собор Кемеровских (Кузбасских) новомучеников – в Неделю перед 18 августа.

Источники:

СОБОР КЕМЕРОВСКИХ СВЯТЫХ. ИКОНА
СОБОР КЕМЕРОВСКИХ СВЯТЫХ. ИКОНА

1. Выписка из журнала заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 июля 2005 г.
2. ГАРФ. Ф. 10035, д. П-41595.
3. ИЦ ГУВД Новосибирской обл. Д. 22624.
4. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Март. Тверь, 2006. С. 197-200.
5. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Дополнительный том. IV. Тверь: «Булат», 2006. С. 76-79.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА МОНАХИНЯ ЕКАТЕРИНА (ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА КОНСТАНТИНОВА; 1887–1938 гг.)

 ПРМЦ. ЕКАТЕРИНА (КОНСТАНТИНОВА) (1887-1937 гг.)
ПРМЦ. ЕКАТЕРИНА (КОНСТАНТИНОВА) (1887-1937 гг.)

Екатерина Григорьевна Константинова родилась в 1887 году в деревне Саврасово неподалеку от Москвы в семье зажиточного крестьянина, имевшего столярную мастерскую и бакалейную лавку. С приходом новой власти в 1917 году все имущество у семьи было конфисковано.

В 1905 году стала послушницей Московского Скорбященского монастыря, что располагался близ Бутырской заставы. Эта обитель, основанная в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», именовалась в народе Скорбященской. Учрежден монастырь был в 1890 году княжной А. В. Голицыной. Ко времени прихода в него послушницы Екатерины в обители имелось четыре храма и женское училище. В монастыре была на швейном послушании.

 СОБОР СПАСА ВСЕМИЛОСТИВОГО СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. ФОТО ДО 1917 г.
СОБОР СПАСА ВСЕМИЛОСТИВОГО СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. ФОТО ДО 1917 г.

После революции монастырь был закрыт и Екатерина в 1918 году возвратилась на родину в деревню Саврасово Солнечногорского района. Поначалу вступила в колхоз, но затем по состоянию здоровья вышла из него. На жизнь зарабатывала тем, что стегала одеяла, чинила для колхоза мешки. Все годы вплоть до своего ареста матушка Екатерина вела монашеский образ жизни. Вместе со знакомыми монахинями закрытых монастырей постоянно ходила молиться в церковь.

МОНАХИНЯ КОНСТАНТИНОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА С СЕСТРОЙ И ПЛЕМЯННИЦЕЙ
МОНАХИНЯ КОНСТАНТИНОВА ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА С СЕСТРОЙ И ПЛЕМЯННИЦЕЙ

24 февраля 1938 года Матушку Екатерину арестовали и заключили в камере предварительного заключения Солнечногорского отделения милиции. В тот же день состоялся допрос. Следователь спросил:
– Принимали ли вы участие в подавлении революционного движения против советской власти?
– В подавлении революционного движения я никакого участия не принимала, а работала в монастыре, шила белье. В 1918г. у меня померла сестра, и у нее осталось трое детей. Последних я воспитывала по настоящее время. Родители мои… и я лишались избирательных прав, раскулачены, после восстановлены.
– С кем вы имеете связь из монашек и попов?
– Из монашек в настоящее время я имею связь с Антониной Леоновой, в гостях у нее я бываю очень редко, с ней мы раньше были в одном монастыре. Двух моих знакомых, к которым я ездила в гости, арестовали органы НКВД в 1938 году – Фирсову Екатерину и Анну, проживали в Москве,– какая улица, не знаю, не замечала. Имею еще ряд знакомых монахинь, вместе ходим молиться в церковь «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще,– какая улица, я не знаю. Имею знакомых монашек на Сходне, встречалась я с ними только в церкви, в настоящее время они арестованы, на квартире у них я была один раз…»
– Следствие располагает данными, что вы систематически вели контрреволюционную агитацию против коммунистической партии и советской власти.
– Виновной себя в контрреволюционной агитации не признаю. Среди населения и между собой с монахинями мнениями делились, что хорошо было при царской России и что плохо при советской власти. Я лично припомнить не могу, что мы говорили.

ИГУМЕНИЯ СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ НИНА
ИГУМЕНИЯ СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ НИНА

Следователем для дачи свидетельских показаний был вызван на допрос односельчанин, который рассказал, что «Екатерина Константинова в настоящее время обряд свой монашеский не бросила, имеет связь с попом Нарвским, систематически ведет среди населения и колхозников контрреволюционную агитацию. Имелся случай в последних числах октября 1937 года: она лично при мне подошла к парникам колхозным и говорит: «Вот сколько колхоз затратил денег на парники, а все равно овощей мало дают, и так во всех колхозах безобразие такое. Сколько ни строит советская власть, а все прахом идет. Смотри, какие овощи дорогие против прежнего времени. У нас, бывало, в монастыре и то лучше были огороды без всяких парников, и овощи дешевле были, да и лучше мы жили в сто раз. Вот что значит не почитают Господа Бога, Он за то вас и карает. И если будете работать, все равно пользы нисколько в колхозе не будет. При мирной обстановке с голоду помирают, а я когда была в монастыре, и в военное время у нас всего было много и дешево. Вот если бы руководство бы старое опять все ожило бы, а то вот теперь мучаетесь, бросили бы все и ушли, пусть бы сами коммунисты копались в огородах и строили парники».

УБИЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ В БУТОВО КЛЕЙМО ИКОНЫ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ. 2000 г.
УБИЕНИЕ ПРАВЕДНИКОВ В БУТОВО КЛЕЙМО ИКОНЫ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ. 2000 г.

11 марта 1938 года тройка НКВД по Московской области приговорила ее к расстрелу за «систематическую контреволюционную агитацию, высказывание террористических намерений, антиколхозные разговоры и распространение клеветы о голоде в СССР». Виновной себя не признала.

20 марта 1938 года послушница Екатерина (Константинова) в возрасте 51 год была расстреляна на полигоне Бутово под Москвой и погребена в безвестной общей могиле.

Преподобномученица Екатерина была реабилитирована дважды. В 1940 году дело пересмотрели в связи с тем, что работники Солнечногорского отделения милиции, производившие следствие в 1938 году, были привлечены к ответственности «за использование незаконных методов расследования дел». Передопрошенные свидетели изменили свои предыдущие показания, показав: «Она была верующая, часто ходила в церковь, но никогда от нее разговоров против колхозов не слышали». 1 марта 1940 года решение Тройки от 11 марта 1938 года было отменено, и дело прекращено.

В наши дни преподобномученицу Екатерину реабилитировали в июле 1989 года.

МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ РАССТРЕЛЯННЫХ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ. СОВРЕМЕННЫЙ ВИД
МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ РАССТРЕЛЯННЫХ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ. СОВРЕМЕННЫЙ ВИД

Преподобномученица Екатерина причислена к лику святых Новомучеников Российских постановлением Священного Синода 12 марта 2002 года для общецерковного почитания по представлению Московской епархии.

Канонизирована согласно определению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 13-16 августа 2000 г. Причислена к лику святых Новомучеников Российских постановлением Священного Синода 12 марта 2002 года для общецерковного почитания по представлению от Московской епархии.

***

НА САЙТЕ ЕПАРХИИ

Месяца марта в 7-й день

СВЯТЫЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
(ЕКАТЕРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ КОНСТАНТИНОВОЙ)

Тропарь, глас 4:

ПРМЦ. ЕКАТЕРИНА (КОНСТАНТИНОВА). ХУД. ПЕТР НЕФЕДОВ
ПРМЦ. ЕКАТЕРИНА (КОНСТАНТИНОВА). ХУД. ПЕТР НЕФЕДОВ

Любовию Христовою уязвившися,/ вся красная мира сего оставила еси,/ и в терпении скорбей житие ангельское проходила еси./ Егда же прииде испытания час,/ злобы мучителей не убоявшися,/ смерть вольную за Господа прияла еси/ и во обители Небесныя вселилася еси./ Сего ради с любовию вопием ти:/ радуйся, святая преподобномученице Екатерино,/ звездо пресветлая,/ над весию Сходненскою возсиявшая.

Кондак, глас 2:

Лику святых жен подражающи,/ иноческия труды подъяла еси,/ преподобномученице славная Екатерино./ Егда же во дни гонений на веру Христову/ обитель твою безбожнии разориша,/ призва тя Господь к мученическому подвигу,/ егоже добропобедно скончала еси./ Ныне же, Престолу Святыя Троицы предстоящи,/ моли спастися душам нашим.

МОЛИТВА

СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ГЛАВНЫЙ ХРАМ. ВНУТРЕННИЙ ВИД. ФОТО НАЧАЛА XX в.
СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ГЛАВНЫЙ ХРАМ. ВНУТРЕННИЙ ВИД. ФОТО НАЧАЛА XX в.

О, святая преподобномученице Екатерино, покровительнице града нашего и Церкве Русския похвало!
Ты, от юности монашескаго жития возжелавши, в посте, бдении и молитве служение твое усердно проходила еси. Егда же Церковь Христову скорби и гонения лютая объяша, ты мученическую смерть мужественне прияла еси и венцем Небесныя славы увенчалася еси. Темже, прославляюще любовь твою ко Господу, укрепившаго тя во исповедании веры даже до смерти, во умилении сердец наших взываем: поминай нас в молитвах твоих к Богу, да утвердит в стране Российстей веру и благочестие, да дарует нам дух покаяния, смирения и кротости, да возжжет в сердцах наших ревность о славе Божией.
О, преподобномученице Екатерино! Моли Господа со всеми новомученики Церкве Русския избавити нас междоусобныя брани, раздоров и нестроений и низпослати мир на вся грады и веси христианския, да всеми славится всечестное Имя дивнаго во святых Своих Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Дни памяти:

1. 7/20 марта – день мученической кончины (1938 г.)
2. Собор новомучеников и исповедников Российских – 25 января / 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее воскресенье после 25 января / 7 февраля.

Источники и публикации

ХРАМ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
ХРАМ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА СКОРБЯЩЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

1. Игум. Дамаскин (Орловский) Екатерина (Константинова) // Православная энциклопедия. Том XVIII. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2009. – С. 116. – 752 с.
2. Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово» 08.08.1937-19.10.1938. М.: «Зачатьевский монастырь», 1997. 420 с. С.168.
3. Бутовский полигон. 1937–1938гг. Книга памяти жертв политических репрессий. Выпуск 5. М.:»Альзо», 2001. С.121.
4. Выписка из журнала № 3 заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 марта 2002 г.
5. Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Дополнительный том I. Тверь: «Булат», 2005. С. 117–120.
6. Документы Материалы Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕЛЕНА (МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА КОРОБКОВА; 1879–1938 гг.)

ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СХОДНЕ. 1900-е гг.
ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СХОДНЕ. 1900-е гг.

Преподобномученица Елена родилась в 1879 года в деревне Малеево Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина Петра Коробкова, впоследствии служившего приказчиком в английском магазине в Санкт-Петербурге, и в крещении была наречена Елизаветой. Отец умер, когда Елизавете было четырнадцать лет, и она жила в деревне с матерью. К этому времени Елизавета окончила сельскую школу и, когда ей исполнилось двадцать четыре года, поступила в один из монастырей Московской губернии, где находилась до его закрытия во время наступивших при советской власти гонений на Русскую Православную Церковь; здесь она приняла монашеский постриг с именем Елена.

После закрытия монастыря она поселилась при Троицкой церкви в городе Сходня Солнечногорского района Московской области, где пела на клиросе и занималась рукоделием, зарабатывая на жизнь шитьем одеял.

ХОР ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СХОДНЕ. 1910-е гг.
ХОР ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В СХОДНЕ. 1910-е гг.

В 1937 году стали арестовываться не только священнослужители, но и активные прихожане. Вместе с такой группой прихожан была арестована и монахиня Елена. В справке на арест ей ставилось в вину, что она «распространяет среди верующих церковную литературу, так называемые духовные Троицкие листки… церковно контрреволюционно настроена и до сих пор своей контрреволюционной церковной деятельности не бросает».

Монахиня Елена была арестована 29 октября 1937 года и заключена в камеру при районном отделении НКВД в Солнечногорске. На допросе следователь спросил ее:
– Вы, будучи знакомы с церковниками… и монахинями, друг у друга собирались, обсуждали против советской власти вопросы, вели контрреволюционную деятельность?
– Бывать я бывала у верующих и церковников,– ответила монахиня,– но вопросов против советской власти мы не обсуждали, и контрреволюционной деятельности я не вела.

ТАГАНСКАЯ ТЮРЬМА
ТАГАНСКАЯ ТЮРЬМА

На этом допросы были закончены, и монахиня Елена была переведена в Таганскую тюрьму в Москве; 15 ноября 1937 году тройка при УНКВД по Московской области приговорила ее к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Обвинение: «будучи знакома с церковниками и монахинями, участвовала в к/р сборищах, вела а/с агитацию и к/р деятельность». (Дело ДП-27624 ГА РФ Ф. 10035). Монахиня Елена (Коробкова) скончалась в заключении 7 июня 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Елена (Коробкова) канонизирована Определением Священного Синода от 26 июля 2010 г. и включена с состав Собора новомучеников и исповедников Российских ХХ века по представлению от Московской епархии.

НА САЙТЕ ЕПАРХИИ

Месяца маия в 25-й день

Святыя преподобномученицы Елены
(ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ КОРОБКОВОЙ)

Тропарь, глас 4:

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ИКОНЫ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ. 10.11. 2013 г.
ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ИКОНЫ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ. 10.11. 2013 г.

Просла́вим, ве́рнии, преподобному́ченицу Еле́ну,/ я́же во дни лю́тых гоне́ний на Це́рковь Христо́ву/ тве́рдым испове́данием ве́ры свеща́ негаси́мая яви́лася еси́/ и ве́рность Го́споду своему́ да́же до сме́рти сохрани́ла еси́./ Ны́не же с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ предстоя́щи Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ мо́лится о просвеще́нии и спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 2:

Сошедшеся любовию/ в памяти преподобномученицы Елены,/ светло прославим подвиги ея,/ та бо во дни лихолетия,/ силою Креста и благодатию Духа укрепляема,/ положи душу свою за Жениха Своего,/ Христа Бога нашего./ Еяже молитвами, Господи,/ сохрани весь Сходненскую/ и нас в вере Православней утверди.

МОЛИТВА

ОСВЯЩАЕТСЯ ОБРАЗ СЕЙ... 10.11.2013 г.
ОСВЯЩАЕТСЯ ОБРАЗ СЕЙ… 10.11.2013 г.

О, святая преподобномученице Христова Елено, образ благочестия на земли явившая, мученическою кончиною твердость веры своея засвидетельствовавшая и венец нетленный на Небесех восприимшая!
Ты, любовию ко Христу распалаема, благое иго заповедей Его терпеливо подъяла еси и язвы Его преподобием понесла еси. Во дни же гонений на Церковь Русскую мужественне во исповедании Православныя веры пребыла еси и, житие монашеское подвигом мучения увенчавши, в чертог Небеснаго Жениха возшла еси и велие дерзновение к Нему обрела еси.
Темже молим тя: моли Господа Бога, да водворит в земли нашей мир, тишину и благочестие и да сохранит нас от глада, болезней, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани.
Призри, угоднице Божия, на нас, недостойных, умиленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих, и испроси нам время на покаяние и нелицемерную любовь друг ко другу, да неослабное терпение имуще, тверды во исповедании веры пребудем, козней вражиих избегнем и на Страшнем Суде предстояния одесную Господа нашего Иисуса Христа сподобимся. Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Дни памяти:

1. 25 мая / 7 июня – день мученической кончины (1938 г.)
2. Собор новомучеников и исповедников Российских – 25 января / 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем, а если не совпадает – то в ближайшее воскресенье после 25 января / 7 февраля.

Источники:

1. Московские Епархиальные Ведомости № 9–10 за 2010 год.
2. ГАРФ. Ф. 10035. Д. 20817; Д. П-27624; Д. П-14838.
3. УВД по Амурской обл. Д. Р-607.

***

НА САЙТЕ ЕПАРХИИ

Месяца марта в 18-й день

СОБОР ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ НАТАЛИИ, ЕКАТЕРИНЫ И ЕЛЕНЫ

Тропарь, глас 4:

НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОГО ХРАМА ОТЕЦ АЛЕКСИЙ РЫЖЕНКОВ У ИКОНЫ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ. 10.11.2013 г.
НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОГО ХРАМА ОТЕЦ АЛЕКСИЙ РЫЖЕНКОВ У ИКОНЫ СВЯТЫХ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦ СХОДНЕНСКИХ. 10.11.2013 г.

Приспе день светлаго торжества,/ земля Московская радуется/ и вси людие веси Сходненския духовно торжествуют,/ прославляюще вас, преподобномученицы Наталие, Екатерино и Елено./ Вы бо, души своя за веру Христову положивше,/ венцы мученическими украсилися есте./ Ныне же, Престолу Святыя Троицы предстояще,/ веси нашей мир испросите/ и душам нашим велию милость.

Кондак, глас 3:

Восхвалим днесь троицу преподобномучениц Сходненских,/ во храме Святыя Троицы усердно подвизавшихся,/ в годину же лютых искушений/ веру Православную пред мучители исповедавших/ и кровь свою за Христа пролиявших./ Сего ради страстотерпицам Христовым воспоим:/ радуйтеся, Наталие, Екатерино и Елено,/ веси Сходни заступницы богодарованныя/ и молитвенницы о душах наших.

МОЛИТВА

О, святыя и всехвальныя невесты Христовы, преподобномученицы Наталие, Екатерино и Елено!
Вы, от юности Бога возлюбивше, Тому единому служити восхотели есте и, монашеский путь ко спасению избравше, в трудех и молитвах усердно подвизалися есте. Егда же прииде время лютых гонений на веру Православную и безбожнии разориша обители ваша, призва Господь вас в весь Сходненскую, во храм Святыя Троицы, отонудуже востекли есте в Небесный чертог, венец мученичества восприемше.
Темже, предстояще пред честным образом вашим, хвалим, славим и величаем прославльшаго вас Господа, Емуже вы с лики новомучеников Церкве Русския ныне предстоите, и умильно вопием:
О, святыя мученицы! Молите Всеблагаго Бога, да низпослет нам милости Своя богатая и в Православней вере нас утвердит, неверующих вразумит, отпадших от Церкве на путь Истины обратит, весь же нашу Сходню и вся грады Российския от всякаго зла сохранит, да тихое и мирное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и сподобимся вкупе с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную в безконечныя веки. Аминь.

Добавьте комментарий

Нажмите, чтобы оставить комментарий

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРЦА ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА ФЕДОРОВИЧА ГОРЕМЫКИНА (1869–1958)
ЦЕРКОВЬ СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ В КОЛОМЯГАХ
ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН ФЕДОРОВИЧ ГОРЕМЫКИН. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

16 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА НИКОНА (ПЕТИНА)
nikonpetin16
АРХИЕПИСКОП НИКОН (АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ ПЕТИН; 1902–1956 гг.). ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

(А. Ахматова)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, 1242 ГОД)
ИКОНА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ ЕГО МОЩЕЙ - КЕЛЕЙНАЯ ИКОНА СВМЧ. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

10 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ГРОШЕВА
А. Ф. ГРОШЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ХРАНИТЕЛЬ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ksp12
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

5 АПРЕЛЯ — ПАМЯТИ МОСКОВСКОЙ СТАРИЦЫ СХИМОНАХИНИ СЕВАСТИАНЫ (ОЛЬГИ ИОСИФОВНЫ ЛЕЩЕВОЙ)
СХИМОНАХИНЯ СЕВАСТИАНА
МОСКОВСКАЯ СТАРИЦА СХИМОНАХИНЯ СЕВАСТИАНА (ОЛЬГА ИОСИФОВНА ЛЕЩЕВА; 1878–1970)

29 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

29 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

ДЕНЬ АНГЕЛА МАРИИ СЕРГЕЕВНЫЙ ТРОФИМОВОЙ

К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ. ЦИТАТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ

К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ
К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ.
ЦИТАТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ

ПРЕПОДОБНЫЙ СТАРЕЦ АЛЕКСИЙ (СОЛОВЬЕВ)

Старец Алексий жил в Сергиевом Посаде, когда по указанию безбожной власти начали вскрывать мощи святых. Старец печалился об этом и много молился, недоумевая – почему Господь попускает совершаться такому злу? Однажды вечером, когда он совершал молитвенное правило, рядом с ним встал прп. Сергий Радонежский и сказал:
– Молись три дня и постись, и после этого я скажу тебе то, что
нужно.
В следующие два дня, когда отец Алексий молился, снова вставал с ним рядом прп. Сергий. Отец Алексий питался в эти дни одной просфорой. На третий день преподобный сказал:
– Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, чтобы град мой во веки был цел.

2 МАЯ 2001 г. ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ СВ. МАТРОНЫ В Г. СХОДНЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

27 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ АРШАКА АРУТЮНОВИЧА АРАКЕЛЯНА
МУЖ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ АРШАК АРУТЮНОВИЧ
АРШАК. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

О МОЛИТВЕ

http://alexandrtrofimov.ru/wp-content/uploads/2014/05/7mol10.jpg

Дорогие посетители сайта, пришло время вспомнить и восстановить древнюю ветхозаветную и апостольскую традицию – семиразовую молитву в течение суток, совершаемую каждые три часа (в 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа). Эта молитва особенно действенна в условиях испытания, посланного нам – угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Предлагаю Вам ознакомиться с главой из книги «РИТМЫ ЦЕРКОВНОГО ГОДА», написанной много лет назад и размещенной на этом сайте: О СЕМИРАЗОВОЙ МОЛИТВЕ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ… http://alexandrtrofimov.ru/?p=766
В ней дается историческое и богословское обоснование необходимости этой молитвы. Сейчас, в условиях карантина православным людям совсем не сложно включиться в этот молитвенный ритм.
Присоединяйтесь к ежедневной семиразовой молитве, рассылайте текст статьи и сообщения о ней своим друзьям и знакомым.
***
Святейший Патриарх Кирилл благословил молитву, которую уже произносят за богослужением во всех православных храмах, ее можно присоединить к семиразовой молитве:
МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ ЧТОМАЯ
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Александр Трофимов

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ АНГЕЛА ТАТИАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ (1886–1934), МАТЕРИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

23 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПОЭТА ДАВИДА САМОЙЛОВА

«БЫЛА ТУМАННАЯ ВЕСНА…» СТИХИ ДАВИДА САМОЙЛОВА, МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА, ИСПОЛНЯЕТ ЛЕОНИД ЭРДМАН

Помощь в издании книг

Благодарю за любую Вашу помощь! Присылайте Ваши имена для молитвенного поминовения на электронную почту atrofimovmail@yandex.ru

НАША СТРАНИЧКА ВКОНТАКТЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наша страничка в facebook

Video

3 ноября – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА НЕОФИТА (ОСИПОВА) – ЛИЧНОГО СЕКРЕТАРЯ ПАТРИАРХА ТИХОНА

АКАФИСТ СВЯТЕЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ ВЕЛИЦЕЙ КНЯГИНЕ ЕЛИСАВЕТЕ

Грек Зорба

Грек Зорба

АКАФИСТЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ТРОФИМОВЫМ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ ИЕРУСАЛИМСКИЯ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ ВАЛААМСКИЯ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ КОРСУНСКИЯ (ЕФЕССКИЯ)

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ КОЛОЧСКИЯ

АКАФИСТ СВ. АП. И ЕВ. ИОАННУ БОГОСЛОВУ

АКАФИСТ СВ. МЧЧ. ФЛОРУ И ЛАВРУ

АКАФИСТ СВТТ. АФАНАСИЮ И КИРИЛЛУ, АРХИЕП. АЛЕКСАНДРИЙСКИМ

АКАФИСТ СВТ. ТИХОНУ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РОССИИ

АКАФИСТ СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ СТРАСТОТЕРПЦЕМ

АКАФИСТ ПРП. ИЛИИ МУРОМЦУ

АКАФИСТ ПРП. АНТОНИЮ ДЫМСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ВАРЛААМУ СЕРПУХОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ОТРОКУ БОГОЛЕПУ ЧЕРНОЯРСКОМУ

АКАФИСТ СВ. ПРАВ. ИОАННУ РУССКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ПАИСИЮ ВЕЛИЧКОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ВАРНАВЕ ГЕФСИМАНСКОМУ

АКАФИСТ СВМЧ. СЕРАФИМУ (ЗВЕЗДИНСКОМУ), ЕП. ДМИТРОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРПМЧЧ. СЕРАФИМУ И ФЕОГНОСТУ АЛМА-АТИНСКИМ

АКАФИСТ ПРП. СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ

АКАФИСТ СЩМЧ. ЯРОСЛАВУ ЯМСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. СИЛУАНУ АФОНСКОМУ

АКАФИСТ СВ. ВМЧЦ. МАРИНЕ

АКАФИСТ СВ. РАВНОАП. ВЕЛ. КН. ОЛЬГЕ

АКАФИСТ ПРП. БЛГВ. КН. ЕВФРОСИНИИ МОСКОВСТЕЙ

АКАФИСТ СВ. ПРАВ. ИУЛИАНИИ МИЛОСТИВЕЙ, ЯЖЕ В СЕЛЕ ЛАЗАРЕВЕ

АКАФИСТ БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСТЕЙ

АКАФИСТ ПРПМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ

АКАФИСТ ВСЕМ СВ. ЖЕНАМ, В ЗЕМЛИ РОССИЙСТЕЙ ПРОСИЯВШИМ

АКАФИСТ СОБОРУ СВ. ВРАЧЕЙ-БЕЗСРЕБРЕНИКОВ-ЦЕЛИТЕЛЕЙ И ЧУДОТВОРЦЕВ

СПИСОК ВСЕХ СТАТЕЙ

Рубрики

ИКОНА ДНЯ

КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТЧИК