Книги

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

СЛУЖБА С АКАФИСТОМ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ДЕНЬ ПРАЗДНЕСТВА ЧУДОТВОРНЕЙ ЕЯ ИКОНЕ ИМЕНУЕМЕЙ ДОНСКАЯ
(Месяца августа 19 дня)

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блажен муж: 1-й антифон.

На Господи, воззвах: стихиры, глас 1:

Прииди́те, ве́рных собо́ри, пресла́вное избавле́ние гра́да Москвы́ воспра́зднуем, се бо по́лчища вра́жеская, яко пото́цы воды́ быстротеку́щия, на прилежа́щия ве́си устреми́шася, и мно́жество до́брых во́инов ду́ши своя́ положи́ша. О, чу́до пресла́вное, о, си́ла моли́твы Богома́тере! Тече́ние неукроти́мое ико́ною прегражда́ется и в бе́гство обраща́ется, лю́дие сия́ ви́деша, ра́достию испо́лнишася и вопия́ху Богоро́дице: ра́дуйся, побе́до непобеди́мая.
Весели́тся днесь све́тло сла́внейший град Москва́ и оби́тель Твоя́, Богоро́дице, я́ко чудотво́рную ико́ну Твою́ та́мо просла́вила еси́ чудесы́ Боже́ственными, заступле́ние Твое́ держа́вное е́ю показа́вши и ага́ряны победи́вши, да вси благода́рственно вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю и Тобо́ю с на́ми во спасе́ние душ на́ших.
Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди, Пречи́стую Ма́терь Твою́ це́ркви дарова́л еси́: безпо́мощным ско́рую Послу́шницу, беззащи́тным Изба́вительницу кре́пкую, безотве́тным те́плое хода́тайство, приста́нище обурева́емым, поги́бшим взыска́ние, предстоя́щи бо Тебе́, всех Влады́це, мо́лится непреста́нно о всех нас.
Ди́вное вели́чие Твое́ испове́мы, Пресвята́я Де́во: взору ве́ры предстои́ши, я́ко гора́ велича́йшая доброде́телей, луча́ми Со́лнца Пра́вды, Христа́, озаре́нная, чистото́ю де́вства при́сно блиста́ющая, живоно́сную во́ду благода́ти Свята́го Ду́ха преизоби́льно излива́ющая на всех, с ве́рою и любо́вию к Тебе́ притека́ющих.

Слава, и ныне, глас 4:

Гряди́, гряди́, Богоро́дице, избавле́ние нося́щи от сопроти́вных, Воево́да еси́ полку́ святи́телей, я́ко Тобо́ю Сы́на Божия позна́хом, Воево́да еси́ полку́ му́чеников, я́ко пред Кресто́м стоя́вшая. Теб́е же Само́й ору́жие се́рдце про́йде, Воево́да еси́ полку́ преподо́бных, я́ко Присноде́ва, чистото́ю а́нгелы превозше́дшая, те́мже и нас защити́, еди́на Засту́пнице Преблагослове́нная.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния Богоро́дичная.
Бытия чтение (глава 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо, за́йде бо со́лнце; и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де: и се ле́ствица утвержде́на на земли́, ея́же глава́ досяза́ше до небе́с, и а́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́, несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне́: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их, я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб. По пути́ ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́. Обличе́ние бо нечести́вому – раны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет, сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го: сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся теб́ л́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Осужде́ния изба́ви, Пресвята́я Богоневе́сто, и лю́тых прегреше́ний смире́нную мою́ ду́шу, и сме́рти измени́ моли́твами Твои́ми и да́руй оправда́ние получи́ти в день испыта́ния, е́же получи́ша святы́х собо́ри; покая́нием очище́на мя пре́жде конца́ покажи́ и сле́зными излия́нии.
Сле́зы покая́ния, я́ко ми́ро многоце́нное, в чи́стый плат со тща́нием собира́еши, Засту́пнице, да егда́ Стра́шному Суду́ гре́шная душа́ предста́нет, плат сей, слеза́ми испо́лненный, на весы́ Бо́жия правосу́дия возложи́ши, да не иму́щей, чим грехи́ покры́ти, милосе́рдие Бо́жие приклони́ши и а́дския му́ки моле́нием кре́пким свободи́ши, ка́ющихся прибе́жище.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Слеза́ми ра́дости па́че же́мчуга ико́на Твоя́, Де́во, украша́ется, мно́жество пла́чущих неча́янную ра́дость обрета́ют, гре́шницы от внеза́пныя сме́рти избавля́ются, моли́твами Твои́ми, Всеще́драя.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8:

Сла́вное ико́ны Твоея́ на по́ле бра́ни прише́ствие, Богоро́дице Непоро́чная, песносло́вим здесь и Твое́ держа́вное нам заступле́ние от наше́ствия ага́рян досто́йно пра́зднуем, яко бо. Ма́ти су́щи Живота́, от напра́сныя сме́рти непови́нных изба́вила еси́ и гра́ды и ве́си от огня́ и меча́ сохрани́ла еси́, Путеводи́тельнице Нело́жная на́шего спасе́ния.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

О, пресла́внаго чудесе́! О, боже́ственнаго к нам, гре́шным, долготерпе́ния, я́ко наше́дшим на зе́млю на́шу лю́тым враго́м и ве́ре зело́ поруга́емей, непости́жимое возме́здие от ико́ны соверша́ется. Зри́те у́бо, лю́дие росси́йстии, коли́ко мо́жет моли́тва Де́вы Пречи́стыя, ка́ко дре́вних чуде́с подо́бие днесь нам явля́ется, ка́ко страх сме́рти на враги́ обраща́ется, беззащи́тный же град, во́пли жен оглаша́емый, весе́лием и ра́достию внеза́пу исполня́ется. Сла́ва Тебе́, Засту́пнице на́ша Блага́я и Ско́рая.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Что Тя нарече́м, Пречи́стая? Ре́ку ли ти́ху и многово́дну, я́ко скорбьми́ изсуше́нная сердца́ на́ша благода́тию напая́еши? Сте́ну ли необори́му Христо́вы Це́ркве, стра́жа ли гра́да неусы́пна, я́ко спаса́еши от враг ви́димых и неви́димых? Те́мже, от напа́стей внеза́пных избавля́емии, возопии́м Влады́чице: ра́дуйся, Всеми́лостивая, наде́жды ве́рных не посрамляющая.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:

Пресла́вная днесь соверша́ются, Взбра́нная Воево́да и Цари́ца Небе́сная гряде́т Сама́ на супоста́ты и чудотво́рную ико́ну, я́ко щит несокруши́м, проти́ву злочести́вых поставля́ет, стра́хом ве́лиим и смяте́нием по́лчища вра́жия поража́ет, в бе́гство неудержи́мое обраща́ет, спаса́ющи от огня́ и лю́тых град и ча́да Своя́.

Тропа́рь, глас 4:

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая, Пречи́стая Богоро́дице Де́во! Мо́лим Тя пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м, да я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́, та́ко и ны́не нас от вся́ких бед и напа́стей ми́лостивно изба́ви и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

НА УТРЕНИ

На Бог Господь: тропари́ по уста́ву.
По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Твоего́ милосе́рдия сподо́бившеся, Богоро́дице Де́во, благода́рственная Тебе́ прино́сим, зра́ку Пречи́стаго лица́ Твоего́ моля́щеся и дави́дски вопию́ще: Ты еси́ гора́, усыре́нная и колесни́ца Боже́ственная, нося́щая Спа́са душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Бе́здну благоутро́бия ро́ждшая, Де́во, исто́чник ми́лости нам источа́еши, к Теб́ ве́рою прибега́ющим, яви́лася бо еси́ спасе́ние душ на́ших.

Велича́ние:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже ди́вную побе́ду на ага́ряны правосла́вным дарова́ла еси́.

Ино велич́ание:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чти́м о́браз Твой святы́й, и́мже заступле́ние ди́вное гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, предста́тельство и прибе́жище ро́да христиа́нскаго, из Тебе́ возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, и весели́тся богохрани́мый град Москва́, восприе́м чудотво́рную Твою́ ико́ну и Преве́чнаго Твоего́ Младе́нца, подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа.

Проки́мен глас 4: Помяну и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и ви́ждь, и приклони у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Зна́мение побе́дное ви́девше, восхва́лим Возбра́нную Го́рних Сил Воево́ду, Всемо́щную Засту́пницу. О́браз Твой чу́дный чтим, Пресвята́я Де́во, и́мже скоро́е заступле́ние Твое́ получа́ем, Покро́в бо еси́ наш, ди́вную си́лу о́наго издре́вле ве́дуще, и́мя Твое́ призыва́ем. Прииди́те, вси ве́рнии, поклони́мся о́бразу Донски́я Бо́жия Ма́тере, град бо наш от огня́ и меча́ защища́ет. Возблагодари́м же и Влады́ку Го́спода и Честно́му Кресту́ Его́ поклони́мся, Сим бо побежда́ем враги́ на́ша, зле нам досажда́ющия.

Кано́н, глас 4:

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Отве́рзи слух мой, Богоизбра́нная Де́во, во е́же разуме́ти словеса́ открове́ния и позна́ти путь спасе́ния, да ве́ру иму́ тве́рдую Изба́вителю Бо́гу и воспою́ преди́вное Его́ о нас промышле́ние.
Отве́рзи, душе́ моя́, о́чи ве́ры, и у́зриши мно́гая благодея́ния Бо́жия Ма́тере, во дни тя́жких обстоя́ний оте́честву на́шему издре́вле явля́емая, и воспо́й, ра́дующися, ми́лостивое Тоя́ заступле́ние.
Немощны́х здра́вие, разсла́бленных исцеле́ние, оби́димых защище́ние, от наси́лия и зло́бы спасе́ние, ско́рбных в ну́ждах Помо́щнице, не переста́й моли́тися о чту́щих Тя.
Позна́й, душе́ моя́, си́лу Честна́го и Животворя́щего Креста́ Госпо́дня, сим бо при́сно побежда́ем полки́ враг ви́димых и неви́димых, моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х, в земли́ Росси́йстей просия́вших.
Сла́ва: Гро́зное Боже́ственное преще́ние врази́ разуме́ша прише́ствием чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Небе́сная Цари́це, стра́хом бо одержи́мии, в бе́гство внеза́пное обрати́шася, си́лою свы́ше гони́мии.
И ны́не: Глас хвалы́ и благодаре́ния прино́сим Ти, Влады́чице, и покланя́емся пречи́стому о́бразу Твоему́, и́мже мно́гажды на ага́ряны побе́ду дарова́ла еси́ и рог наш вознесла́ еси́, Защи́тнице ско́рая ро́да христиа́нскаго.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Жите́йскими попече́нии и сластьми́ искуша́емии, Тебе́, исто́чнику тишины́ и богомы́слия, пе́сни прино́сим: утоли́ жа́жду духо́вную, ум наш к Не́бу возведи́, превы́шшая Го́рних Сил.
Ума́ моего́ просвеще́ние, во́ли сла́быя укрепле́ние, се́рдца уны́лаго ра́дование Ты еси́, Преблагослове́нная, молю́ Тя усе́рдно: вся си́лы души́ моея́ обнови́.
Сла́ва Тебе́, Всенепоро́чная, лю́бящим Тя де́вам неотъе́млемое сокро́вище, целому́дрия исто́чниче, Небе́сныя сла́дости открове́ние, уны́ния и печа́ли истребле́ние, смире́нных и боголю́бцев венча́ние и по́стников удобре́ние.
Изгла́ди грехопаде́ния ю́ности, приими́ покая́ния ста́рости моея́, Цари́це Небе́сная, се бо от чре́ва ма́тере моея́ да́же доны́не враг не отступа́ет, не попусти́ мя твори́ти по́хоти его, но у́зы грехо́вныя разреши́ и поми́луй мя.
Сла́ва: Ка́ко умолю́ Тя, Богоневе́сто, усты́, злосло́вия испо́лненными, и́ли ку́ю песнь вознесу́, со́вестию облича́емь? Возмогу́ ли позна́ти и́стину, лжи сослужи́тель, сосу́д гне́ва Бо́жия сый? Но, Жизнеда́тельнице, страстьми́ умерщвле́нную ду́шу мою́ оживи́.
И ны́не: Врагу́ лю́тому подступа́ющу, мно́гое мно́жество ста́рцев и жен простира́ют Ти немошне́и ру́це с во́плем кре́пким: прииди́, Ма́ти Милосе́рдия, прииди́, от лю́тыя сме́рти избавля́ющая, ускори́ спасти́ град и лю́ди Твоя́.

Седа́лен, глас 8:

Блажи́м Тя, вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, в Тя бо Невмести́мый Христо́с Бог наш вмести́ся благоволи́, день бо и нощь мо́лишися о нас, и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются. Тем воспева́юще, вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию, и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

О, вели́кая си́ла слез! О, незло́бие Влады́ки! За мене́, па́дшаго, Сам стра́ждет! Ты же, Богома́ти, у Креста́ Сы́на Своего́ стоя́вшая, неизсле́дную глубину́ Бо́жия снизхожде́ния нам покажи́ и неосужде́нно причасти́тися святы́х и стра́шных Та́ин сподо́би.
Ма́ти ча́да злонра́внаго побежда́ется сердобо́лием и не мо́жет его́ презре́ти, те́мже па́че Ты, Благоутро́бная, преукраше́нное жили́ще Бо́жия снизхожде́ния, мене́, после́днейшаго, не оставля́вши и друг дру́га тяготы́ носи́ти нас науча́еши.
Облиста́й мя све́том Боже́ственнаго ли́ка Твоего́, Отра́до моя́ Пречи́стая, да нощн́ая вознесу́ Ти моле́ния, услы́ши воздыха́ния немо́лчная и па́мятию сме́ртною от пре́лести греха́ спаси́.
Пла́чет ста́рость моя́, лиши́ся бо сыно́в и дще́рей, несть опо́ры в жи́зни одино́цей, но бу́ди мне столп и кре́пость, свобожде́ние печа́лей, Блага́я Уте́шительнице, и до конца́ дни́й мои́х сохрани́ мя от зла.
Сла́ва: Неизрече́нною си́лою благода́ти возбрани́ скве́рным по́мыслом, обурева́ющим мя, Де́во Чи́стая, запрети́ им, и дале́че отгони́, и Боже́ственных песнопе́ний де́лателя мя сотвори́, да неле́ностно послужу́ Бо́гу моему́.
И ны́не: Во́инств благопоспеше́ние, борце́в му́жество, храбрых спобо́рнице, Воево́до Взбра́нная, мо́лим Тя кре́пость ору́жию на́шему дарова́ти, да низло́жены бу́дут востаю́щии на ны, Тобо́ю бо побе́ды воздвижутся.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, Ты бо Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, всем воспева́ющим Тя, мир подава́ющая.

Прама́ти Ева, в Раю́ согреши́вши, мук рожде́ния соде́ла мя прича́стну, но Ты, Благода́тная, неболе́зненно Христа́ ро́ждшая, чадоро́дия ра́ди ду́шу мою́ спаси́.
Я́ко цвет се́льный, яви́ся ча́до мое́ в мир скорбе́й и дыха́нием сме́рти уже́ опали́ся, но по сло́ву Госпо́дню воспою́: блаже́нно де́тство, и́бо Ца́рство Небе́сное насл́едит, Ты же, Влады́чице, прекращение воздыха́ний, Сама́, я́коже ве́си, скорбь мою́ облегчи́.
О́чи Твои́ све́тлеи с любо́вию на ни́щих призира́ют, и рука́ всегда́ сирота́м и вдови́цам просте́рта, сла́вим неусы́пное о них хода́тайство и, о́браз Твой честный лобыза́юще, про́сим: не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, в ну́жде ожесточе́нных.
Та́йны грех мои́х обличе́ние ужаса́ет мя, Пречи́стая, но ничто́же возмо́жно утаи́ти от Всеви́дящаго О́ка, се прибега́ю к Твоему́ милосе́рдию, даждь ми си́лу к покая́нию и Твои́ми моли́твами покры́й мою́ наготу́.
Сла́ва: Гнев, ревнова́ние и зло́ба в души́ моей го́рдей и тщесла́вней гнездя́тся, сам па́даю и па́дших осужда́ти дерза́ю, к Тебе́ прибего́х, обурева́емых Спаси́тельнице, страсте́й мои́х смра́дное мо́ре изсуши́.
И ны́не: Ужаса́ет мя день Суда́ Бо́жия, Го́споду бо ве́дома вся помышле́ния, не наде́юся на до́брая дела́ моя́, несть бо тех у мене́, но прошу́ моли́тв Твои́х, гре́шных Спору́чнице.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще празднество́, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Окая́нную мою́ ду́шу, влеко́мую лука́выми страстьми́, свободи́ из пле́на, па́дших воста́ние, ра́дуется бо Влады́ка Твоему́ о гре́шных предста́тельству, проше́ния Твоя́, я́ко Сын, исполня́яй.
Воздыха́ния тя́жкая слы́шиши, Преблагослове́нная, скорбь се́рдца моего́ ве́дущи, ми́ро утеше́ния и вино́ весе́лия возле́й на ра́ны душе́вныя, мрак уны́ния прогоня́ющи.
Помышля́ю труды́ подви́жников: пост непреста́нный, сле́зы сокруше́ния, моли́твы всено́щныя, послуша́ние нелицеме́рное, терпе́ние поноше́ний, ужаса́юся, Ма́ти Судии́ Пра́веднаго, моему́ нераде́нию о спасе́нии, от сна безчу́вствия мя пробуди́.
Су́щии во а́де не мо́гут Го́спода моли́ти, Ты же, Всемо́щная Предста́тельнице, я́ко Ма́ти, дерзнове́ние к Сы́ну и́маши, мо́лим Тя о сро́дницех на́ших и всех преста́вльшихся, испроси́ им грехо́в разреше́ние.
Сла́ва: В сме́ртный час слы́шу глас Го́спода, проро́́ком веща́ющ: предоста́ви Ми чад твои́х, Аз поддержу́ и препита́ю си́рых твои́х. И Ты, Ма́ти Бо́жия, бу́ди ча́дом мои́м прибе́жище в день ско́рби.
И ны́не: На по́ли бра́ни смерть ца́рствует, Ты же, Влады́чице, ве́рным во́ином моли́твою ма́тере жизнь сохраня́вши, убие́нных же ду́ши в Ца́рство све́та незаходи́маго вселя́еши и та́ко от ве́чныя сме́рти избавля́вши.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

А́нгел Предста́тель с Небесе́ по́слан бысть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся!́, со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся, и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я: ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет; ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет. Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние; ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние. Ра́дуйся, высото́, неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы; ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и а́нгельскима очи́ма. Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище; ра́дуйся, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце; ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния. Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тварь; ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́. Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

АКАФИСТ
ПРЕСВЯТЕЙ ВЛАДЫЧИЦЕ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ ЧУДОТВОРНЫЯ ИКОНЫ ЕЯ НАРИЦАЕМЫЯ ДОНСКИЯ

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, яко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Заступнице (в обычные дни). Другой припев: ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, гра́да Москвы́ и страны́ на́шея ско́рая Засту́пнице (на день праздника 19 августа).

Икос 1

Арха́нгела благове́стие слы́шавши о неве́домем зача́тии, Де́ва Пречи́стая соизво́ли во́ле Го́спода Своего́ и со смире́нием от боголюби́вейшаго се́рдца отвеща́: «Се раба́ Госпо́дня, бу́ди Мне по глаго́лу твоему́». Мы же дивя́щеся, ка́ко Сын Божий Сын Де́вы быва́ет, со Гаврии́лом Благода́тную пе́сньми почти́м: ра́дуйся, Отрокови́це, от всех родо́в Богоизбра́нная; ра́дуйся, ски́ние, Ду́хом Святы́м осене́нная. Ра́дуйся, живоно́сная оби́тель Све́та Боже́ственнаго; ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Спа́са ми́ру ро́ждшая. Ра́дуйся, Присноде́во, проро́ков исполне́ние; ра́дуйся, Богоневе́сто, Бо́га Сло́ва пло́тию обле́кшая. Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю, Влады́чице, Неви́димый нам ви́дим бысть; ра́дуйся, Всепе́тая, я́ко сотвори́ Ти вели́чие Си́льный. Ра́дуйся, я́ко почита́нием ико́н Твои́х вели́чие сие́ возвеща́ем; ра́дуйся, благода́ть и ми́лость чудотво́рною ико́ною нам явля́ющая. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 2

Ви́дяще Тя, Богоро́дице, во объя́тиях Христа́ Младе́нца держа́щую и главу́ к Пречи́стому ли́ку Еѓо кро́тце прини́кшую, разумева́ем боже́ственную любо́вь Твою́ и непреста́нное о ми́ре предста́тельство. В шу́йце и́маши плат чи́стый, зна́менуя благослове́нный дар Сы́на Твоего́, во е́же сле́зы пла́чущих ско́ро осуша́ти, да никто́же от Тебе́ неуте́шен изы́дет. Ве́руем, я́ко и́маши ве́лие дерзнове́ние ко благосе́рдию Влады́ки, вся от Него́ испроси́ти могу́щи, и Бо́гу, да́вшему нам Благу́ю Засту́пницу, благода́рственно пое́м: Алилу́иа.

Икос 2

Ра́зум немощны́й не мо́жет пости́гнути высоту́ смире́ннаго служе́ния Твоего́, Госпоже́, на земли́ Искупи́телю на́шему, не име́вшему где главу́ подклони́ти. Ору́дие смертоно́сное прохожда́ше се́рдце Твое́, Пречи́стая, во вся дни уничиже́ния и страда́ния Сы́на неви́новнаго. Недоуме́ем песносло́вити по достоя́нию вели́чие души́ Твоея́, толи́кия ско́рби претерпе́вшия; оба́че побежда́еми любо́вию Твое́ю с сокруше́нием се́рдца глаго́лем: ра́дуйся, незло́бивая А́гнице, верте́п и я́сли смире́нно прия́вшая; ра́дуйся, Богоприи́мца ско́рбное прорече́ние в се́рдце начерта́вшая. Ра́дуйся, Ма́ти Све́та, во тьму еги́петскаго идолослуже́ния со Младе́нцем безтре́петно бежа́вшая; ра́дуйся, Спу́тнице стра́нствию Влады́чню неразлу́чная. Ра́дуйся, поноше́нию Пра́ведника сострада́вшая; ра́дуйся, кре́стный путь Сы́на Челове́ческаго слеза́ми ороси́вшая. Ра́дуйся, му́ки Распя́таго се́рдцем раздели́вшая; ра́дуйся, безмо́лвным Кресту́ предстоя́нием послуша́ние во́ле Отца́ яви́вшая. Ра́дуйся, гро́бу Сы́на Твоего́ благосе́рдый плач прине́сшая; ра́дуйся, Чи́стая, и красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии рождества́ Твоего́. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ,ско́рая Засту́пнице.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго соде́ла Тя, Благода́тная, исто́чник неоскудева́ющ утеше́ния бе́дствующим, мно́ги бо ско́рби претерпе́вши, мо́жеши и искуша́емым помощи́. Лю́дем Росси́йским лю́те стра́ждущим от наше́ствия ага́рян, благоволи́ла еси́ яви́ти о́браз Твой в струях реки́ До́на и Зна́мение ми́лости Твоея́ ко Оте́честву на́шему в защи́ту от враг ви́димых и неви́димых, от них же избавля́еми, пое́м побед́ителю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́ще Тя пе́рвую Подвигополо́жницу, ше́ствующую по стопа́м Влады́ки Христа́, му́жества исполня́хуся первосвяти́телие Моско́встии и подви́жницы благоче́стия, уча́ще наро́д ду́хом Го́сподеви работати, беды́ и напа́сти терпе́ти, и́бо си́ла Бо́жия в не́мощи соверша́ется. Мы же, ви́дяще ве́ру оте́ц на́ших и явле́ние благода́ти, нра́вы злы́я в до́брыя претвори́вшую и вражду́ племе́н во еди́нство кре́пкое обрати́вшую, досто́йно Тя, наста́вницу ве́рных ублажа́ем: ра́дуйся, насажде́ние ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе несокруши́маго скорбе́й терпе́ния. Ра́дуйся, наде́жды несумне́нныя оправда́ние; ра́дуйся, ду́ха уны́ния и боя́зни отгна́ние. Ра́дуйся, ду́ха ра́зума и кре́пости стяжа́ние; ра́дуйся в струя́х донски́х ико́ну Твою́ чу́дно яви́вшая. Ра́дуйся, пото́ки слез наро́дных Е́ю изсуши́вшая; ра́дуйся, многострада́льныя Руси́ изве́чная Помо́щнице. Ра́дуйся, печа́льников святы́х земле́ росси́йстей возрасти́вшая. Ра́дуйся, Влады́чице, ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 4

Бу́ря превели́каго наше́ствия ага́рянскего потрясе́ зе́млю Ру́сскую, но не возмо́же угаси́ти пла́мень ве́ры в Покро́в Твой, Пречи́стая. Вели́кий печа́льник наш преподо́бный Се́ргий, призва́в на по́мощь Святу́ю Тро́ицу и Тя, Влады́чице, со упова́нием благослови́ вели́каго кня́зя Дими́трия с дружи́ною в похо́д проти́ву злочести́вых, проре́кше: «Победи́ши враги́ твоя́», те́мже научи́ всех пе́ти всеси́льному Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав о прише́ствии на по́ле бра́ни Кулико́вския честна́го о́браза Твоего́, Засту́пнице, и, при́яв от рук и́ноков посла́ние преподо́бнаго Се́ргия с напу́тием «Да помо́жет ти Бог и Свята́я Богоро́дица», возра́довася князь Дими́трий, я́ко Сама́ Влады́чица гряде́т на супоста́ты, и, воспряну́в ду́хом, поведе́ во́ины на тьмочи́сленныя по́лчища, и побе́ду одержа́. Мы же, взира́юще на о́браз Твой, не́когда, я́ко хору́гвь пред ра́тью носи́мый, ра́достно пое́м похва́льная: ра́дуйся, прише́ствием о́браза Твоего́ луча́ми Солнца Правды вёрных облиставшая; радуйся, Небёсная Воевбдо, Мати Го́спода сил. Ра́дуйся, Е́юже, си́лы Го́рния на враги́ устремля́ются; ра́дуйся, Е́юже де́монския ко́зни внеза́пу разруша́ются. Ра́дуйся, и́ноков Пересве́та и Осля́бю на по́двиг ра́тный укрепи́вшая; ра́дуйся, во́ином му́жества неодоли́маго дарова́ние. Ра́дуйся, врага́ иско́ннаго гро́зное низверже́ние; ра́дуйся, Оте́чество на́шего от и́га ага́рянскаго свободи́вшая. Ра́дуйся, сла́вную побе́ду правосла́вным дарова́вшая. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 5

Богоявле́ною звездо́ю возсия́ ико́на Твоя́ пресве́тлая, озаря́я сердца́ ве́рных во́инов на брань подви́гшихся со ага́ряны. Весь день той предстоя́ще преподо́бный Се́ргий престо́лу Святы́я Тро́ицы, проро́ку Дани́илу подража́я, моля́ся Бо́гу и Тебе́ Цари́це Небе́сной, да изба́влено бу́дет Оте́чество от че́люстей вра́жиих. Ве́черу уже́ бы́вшу побе́ду ста́рец ду́хом провозгласи́ и благода́рственное пе́ние соверши́, призыва́я и нас ны́не велегла́сно воспе́ти Всеще́дрому Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Прови́дев оча́ми ве́ры тече́ние ве́лией би́твы, призыва́я Бо́жие благослове́ние на ратобо́рцев, поиме́нно помина́ше преподо́бный Се́ргий убие́нных во́инов. Мы же, име́я заве́т его́ па́мять о таковы́х осо́бо твори́ти, ви́дяще си́лу моли́твы, побе́ду ору́жию принося́щей, си́це про́сим всемо́щную Покрови́тельницу во́инства на́шего: ра́дуйся, во́инов непреобори́мая Спобо́рнице; ра́дуйся, приско́рбная за Оте́чество терпе́ти их науча́ющая. Ра́дуйся, во́инский долг соверше́нно испо́лнити помога́ющая; ра́дуйся меч гне́ва Бо́жия сме́лым вруча́ющая. Ра́дуйся, из те́рния злострада́ний вене́ц побе́ды соплета́ющая; ра́дуйся, во бра́нех си́лу ду́ха да́же до по́двига возвыша́ющая. Ра́дуйся, больны́х и ра́нами уязвле́нных не оставля́ющая; ра́дуйся, убие́нных на по́ле бра́ни ве́чному поко́ю приобща́ющая. Ра́дуйся, роди́телей ско́рбных благода́тное утеше́ние; ра́дуйся, Взбра́нная Воево́до, иму́щая держа́ву непобеди́мую. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 6

Провозве́стник спасе́ния Москвы́ от внеза́пнаго наше́ствия кры́мскаго ха́на яви́ся о́браз Твой, Засту́пнице ско́рая, с ве́рою и сле́зным молением обнесо́ша его́ лю́дие по стена́м и сто́гнам гра́да и поста́виша среди́ воев в похо́дной це́рковице Се́ргия преподо́бнаго. Враг нападе́ в кану́н праздника Се́ргиева и кро́вию ороси́шася прилежа́щия ве́си. Гро́зной но́щи наста́вшей, супоста́том во град вни́ти гото́вым, малочи́сленнии защи́тницы то́кмо на по́мощь свы́ше упова́ху, и Всеми́лостивому Спа́су в ве́ре непоколеби́мой взыва́ху: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия́вшу со́лнцу, узре́ша стрегу́щии, я́ко опусте́ стан ага́рянский: но́щию страх нападе́ на ха́на от не́кия ве́лия си́лы, и бежа́ша неудержи́мо полки́ нечести́вых да́же за преде́лы Росси́йстии и вси изгибо́ша. О, преди́вная Засту́пнице на́ша и богоно́сне о́тче Се́ргие, ва́шими моли́твами ско́рое избавле́ние сие́ бысть. Да испо́лнится же дре́вний храм сей, возвы́сившийся на ме́сте, иде́же стоя́ше чудотво́рный о́браз Донски́й, гла́сом хвалы́ сея́: ра́дуйся, гра́да Москвы́ стра́же неусыпа́ющая; ра́дуйся, миротво́рца кня́зя Дании́ла нача́ло вели́чию Москвы́ положи́ти сподо́бившая. Ра́дуйся, моли́твами святи́телей и Се́ргия преподо́бнаго град ограждающая; радуйся, преизящными храмы первопрестольную украси́ти изво́лившая. Ра́дуйся, мно́гажды град со святы́нями всеце́ло сохрани́вшая; ра́дуйся, в день лют плач ве́рных чад в ра́дость претвори́вшая. Ра́дуйся, кова́рнаго врага́ внеза́пным бе́гством истреби́вшая; ра́дуйся, наде́жду на по́мощь Твою́ не посрами́вшая. Ра́дуйся, Благода́тная, я́ко Тобо́ю с нами Бог. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 7

Восхоте́вши огради́ти Русь правосла́вную, Держа́вная Покрови́тельнице на́ша, мно́гожды ко́зни ага́рян и про́чих враг разоря́ше, преде́лы страны́ на́шея храня́щи, и побе́ды да́же без кро́ви даяше. Сего ра́ди навыко́ша лю́дие издре́вле на вся́ко ле́то че́ствовати ико́ну Твою́ и, я́ко зна́мение заступле́ния и побе́ды, по гра́ду Москве́ с кре́стным хо́дом носи́ти и велеле́пно провожа́ти да́же до Донски́я оби́тели, немо́лчно взыва́я Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́ваго стра́жа неусы́пнаго гра́да Москвы́ досто́йно почти́ти хотя́, собо́рный храм начерта́ние и о́браз четвероконе́чнаго креста́ иму́щий, лю́дие благочести́вии в Донсте́й оби́тели сооруди́ша. На крыле́х хра́ма воздвиго́ша изображе́ние Донски́я ико́ны Твоея́, Воево́до Взбра́нная, зна́менуя сим боже́ственное огражде́ние страны́ на́шея, да отовсю́ду находя́щии врази́ отраже́ни бу́дут непобеди́мою си́лою Креста́ Госпо́дня и неотсту́пными моли́твами Твои́ми. Тебе́ же, я́ко вы́ну су́щей с на́ми, со умиле́нием глаго́лем: ра́дуйся, Бо́га Жива́го хра́ме одушевле́нный; ра́дуйся Боголюби́вая, страну́ Росси́йскую достоя́нием Свои́м избра́вшая. Ра́дуйся, о́ко недре́млющее, ко́зни вра́жии прозира́ющее; ра́дуйся, до́брое приста́нище душа́м, и́щущим спасе́ния. Ра́дуйся, нощны́х бде́ний и моле́бных пе́ний ско́рое слы́шание; ра́дуйся, в сре́тение Сы́на Своего́, с кре́стным хо́дом гряду́щаго, исходя́щая. Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, све́точи ве́ры воспламеня́ющая; ра́дуйся, си́лою ве́ры от сме́рти избавля́ющая. Ра́дуйся, гра́да Москвы́ и страны́ на́шея всемо́щная Предста́тельни́­це. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 8

Стра́нно сомня́щимся ви́дети, ка́ко Русь нестрое́нием разделе́нная не то́кмо от и́га освобожда́ется, но и ве́лия держа́ва содева́ется. Ты же, Госпоже́ Влады́чице Небе́сная, Вели́кую и Ма́лую Росси́ю возсоедини́ти благоволи́вшая и си́лу Оте́чества в сою́зе ми́ра и любве́ тем показа́вшая, укрепи́ пра́вую ве́ру в стране́ на́шея и простри́ Покро́в Твой над воспева́ющими, Вседержи́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь мир стра́ждет грех ра́ди челове́ческих, во зло его́ поверга́ющих. Се бо от го́рдости и́щущих тле́нныя сла́вы и за́висть иско́ннаго врага́ диа́вола восприя́вших рожда́ются кровопроли́тныя бра́ни. Благодаря́ще Тя, Засту́пницу Держа́вную, за при́сное избавле́ние Оте́чества на́шего от наше́ствия язык иноплеме́нных, про́сим Тя в ми́ре глубо́це вселе́нную сохрани́ти, Тебе́ бо даде́ся благода́ть всеми́рнаго заступле́ния, да вси досто́йно ублажа́ем Тя си́це: ра́дуйся, средосте́ние вражды́ разруши́вшая; ра́дуйся, Благода́тная, я́ко мир введе́ и ца́рствие нам отве́рзе. Ра́дуйся, Вино́вница Блага́я попра́ния ве́чныя сме́рти; ра́дуйся, всему́ ми́ру Покро́в преди́вный, ту́чи гне́ва Бо́жия отводя́щий. Ра́дуйся, всея́ Вселе́ней похвало́ высо́кая; ра́дуйся, прекраще́нием бра́ни ра́дость всем принося́щая. Ра́дуйся, Ма́ти ми́ра страсте́й во́лны укроща́ющая; ра́дуйся, Оте́честву на́шему побе́ды оби́льныя да́рующая. Ра́дуйся, ико́ну Твою́, я́ко зна́мя побе́д неотъе́млемое, ди́вно дарова́вшая. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 9

Всех немощны́х кре́посте, печа́льных утеше́ние, стра́ждущих посеще́ние, больны́х врачева́ние, ка́ющихся совоздыха́ние, враго́в низложе́ние, внеза́пныя сме́рти избавле́ние, ве́рных дерзнове́ние Ты еси́, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице, всех скорбя́щих под сень Креста́ приво́диши, да вопию́т Искупи́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́нныя не мо́гут исчести́, Человеколюби́вая Ма́ти, бе́здну щедро́т Твои́х на злостра́ждущия и безпо́мощныя излива́емых. И мы, сла́дость утеше́ния в нужде́ позна́вши, благословля́ем Тя с ве́рою и че́ствуем с любо́вию, моле́ния вознося́ пред о́бразом Твои́м сицева́я: ра́дуйся, безмо́лвие ди́вное в земны́х скорбе́х показа́вшая; ра́дуйся, скорбя́щих и пла́чущих отра́до и утеше́ние. Ра́дуйся, боля́щих милосе́рдая Цели́тельнице; ра́дуйся, долгонеду́жным сла́дости ра́йския ниспосла́ние. Ра́дуйся, омраче́нным смы́слом ума́ просветле́ние; ра́дуйся, стра́ждущих любо́вию бли́жних окружа́ющая. Ра́дуйся, вдов и сиро́т незри́мая Пита́тельнице; ра́дуйся стра́дания, я́ко благода́ти ве́стник, встреча́ти науча́ющая. Ра́дуйся, я́ко па́че же́мчуга слеза́ми ра́дости ико́на Твоя́ украша́ется. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ мир, Сын Бо́жий из Тебе́, Де́во, пло́тию облека́ется и благодатию Его́ па́дшее естество́ челове́ческое грехо́м оскверне́нное, очища́ется, осужде́нное опра́вдывается. Сие́ Бо́жие о нас смотре́ние Тобо́ю исполня́ется, я́ко Ты еси́ вои́стину Взыска́ние поги́бших, и Тобо́ю от отча́яния избавля́еми дерза́ем с весе́лием пе́ти Искупи́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ несокруши́мая Це́ркве Христо́вы, Всенепоро́чная Де́во, ве́рных бо от искуше́ний оберега́еши, и ми́ром и любо́вию огражда́еши. Си́це посеща́еши и до́мы на́ша, иде́же лампа́да те́плится неугаси́мая пред о́бразом Твои́м и воздых́ания моли́твенныя да́же и в нощи́ не умолка́ют, зовущи́х Ти: ра́дуйся, от купе́ли креще́ния Блага́я Восприе́мнице; ра́дуйся, бе́дствия сиро́тства ди́вное избавле́ние. Ра́дуйся, супру́гов любо́вию благослове́нною венча́ние; ра́дуйся, беззако́нующих све́том пра́вды облича́ющая. Ра́дуйся, ма́терем многотру́дным изря́дная Помо́щнице; ра́дуйся, чад непоко́рливых тве́рдая Наста́внице. Ра́дуйся, вражду́ющих неча́емое примире́ние; ра́дуйся, грехи́ на́ша в мо́ре милосе́рдия растворя́ющая. Ра́дуйся, домо́в благочести́вых ти́хое весе́лие; ра́дуйся, немощно́й ста́рости сла́дкое собесе́дование. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное прино́сим Ти, прия́телище прему́дрости Бо́жией гре́шных спаса́ющей. Ты бо угото́вала еси́ це́ркви трапе́зу, на не́йже рожде́нный от Тебе́ А́гнец прихо́дит закала́тися и да́тися в снедь ве́рным. О Ма́ти Сло́ва, сподобля́й нас досто́йно причаща́тися Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Сы́на Твоего́, да получи́вше грехо́в разреше́ние, воспои́м Жизнода́вцу Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́том си́лы боже́ственныя поража́еши, Воево́до Небе́сная, враг ви́димых и неви́димых; нас же, чад Свои́х подвиза́еши на брань и облека́еши во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ нам ста́ти проти́ву ко́зней диа́вольских, да зове́м Ти: ра́дуйся, му́жество со стра́хом Бо́жиим в нас вселя́ющая; ра́дуйся, щито́м ве́ры стре́лы вра́жии отража́ти помога́ющая. Ра́дуйся, мече́м поста́ стра́сти отсека́ти науча́ющая; ра́дуйся, трезве́нием и бде́нием дух нераде́ния отгоня́ти повелева́ющая. Ра́дуйся, моли́тву непреста́нную усе́рдно припа́дающим да́рующая; ра́дуйся, ди́вно чистото́ю нечи́стыя по́мыслы попаля́ющая. Ра́дуйся, ми́лостынею две́ри милосе́рдия отверза́ющая; ра́дуйся, ми́ром, я́ко тве́рдым копие́м, диа́вола в тре́пет приводя́щая. Ра́дуйся, исполне́нием во́ли Бо́жией па́че пи́щи укрепля́ющая; ра́дуйся, шле́мом спасе́ния главу́ смире́нных венча́ющая. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 12

Благода́тную по́мощь мно́гажды явля́ла еси́ Цари́це Небе́сная, чрез чудотво́рный о́браз Твой Донски́й, егда́ смерть вско́ре предстоя́ще лю́дем. Сего́ ра́ди на обра́тной стране́ ико́ны дре́вния изображе́но есть и всечестно́е Успе́ние Твое́, да всяк подвиза́ющийся во сла́ву Бо́га и на бла́го бли́жняго, не убои́тся сме́рти, но взира́я, ка́ко душа́ Твоя́ прие́млется в ру́це Бо́га Жива́го, с наде́ждею предае́т себя́ Судии́ всех, вопия́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Тя, в моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу, Святе́й Тро́ице предстоя́щую, вопие́м Ти: пробуди́ нас све́том живоно́снаго Успе́ния Твоего́ от смертоноснаго сна нераде́ния о спасе́нии души́, испроси́ нам во е́же с Го́сподом примире́ния, да Тобо́ю води́мии, дости́гнем Ца́рства Небе́снаго, зову́ще: ра́дуйся, Обра́дованная, во Успе́нии Твое́м нас не оставля́ющая; ра́дуйся, земли́ приве́рженных к го́рнему Иерусали́му возводя́щая. Ра́дуйся, богомы́слия кла́дезю неисчерпа́емый; ра́дуйся, сокруше́ние се́рдца па́дшим да́рующая. Ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших, заблу́дших к Бо́гу приводя́щая; ра́дуйся, Уте́шительнице, причаще́ния Животворя́щих Та́ин сподобля́ющая. Ра́дуйся, Води́тельнице, от возду́шных враго́в ду́ши немяте́жное преше́ствие; ра́дуйся, Предста́тельнице, гре́шную ду́шу да́же от а́да восхища́ющая. Ра́дуйся, Воево́до во́инов до́брых ве́чною сла́вою венча́ющая; ра́дуйся, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския ве́рным отверза́ющая. Ра́дуйся, Влады́чице ми́лостивая, в напа́стех ско́рая Засту́пнице.

Кондак 13

О Всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, Росси́йская страны́ ди́вная Засту́пнице, пла́чущих утеше́ние, оби́димых прибе́жище, гре́шных спасе́ние. Оте́чество на́ше от враг защити́ и вселе́нную ми́ром благослови́. Ве́ру правосла́вную укрепи́, ско́рби и крест со упова́нием понести́ помози́. В любви́ и согла́сии всех нас соблюди́ и в ра́дость Го́спода вни́ти сподо́би, пою́щих Ему́: Аллилу́иа. (Трижды).

***

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

А́ще вся ве́си, Бо́га же не ве́си, ничто́же ве́си, и́щущим му́дрости вити́я возвеща́ет. О Ма́ти Бо́жия! Неизсле́димая глубина́ Бо́жиих открове́ний Тобо́ю яви́ся, просве́та мой ум, во е́же Го́спода Искупи́теля позна́ти, Бо́га оте́ц на́ших.
Чего́ ра́ди оскверня́ются путие́ гре́шника? Отвеща́ет проро́к Дави́д: того́ ра́ди, я́ко несть Бо́га пред ним. Откро́й о́чи мои́ омраче́ннеи, Чи́стая, да позна́ю вездесу́щие Творца́ вся́ческих, Бо́га оте́ц на́ших.
Ви́жду покая́ние Дави́дово: во вре́тище облека́ется, ду́шу посто́м смиря́ет, питие́ пла́чем покая́ния растворя́ет, полу́нощи встае́т на моли́тву, моя́ же моли́тва Бо́гом отверга́ется, поне́же не явля́ю трудо́в, ни по́двигов, и́мже мя, Благода́тная, научи́.
Небе́сных Сил Цари́це, разсе́й о́блаки печа́ли, смяте́ния и бу́рю по́мыслов укроти́, да́руй ми дух сокруше́ния и смире́ния, да из глубины́ се́рдца моего́ принесу́ чи́стую моли́тву Бо́гу оте́ц на́ших.
Сла́ва: Се́рдце услажда́ется, егда́ благода́ть Твоя́ явля́ется, мир, умиле́ние и сле́зы ражда́ются, о Де́во, ра́досте моя́ неизрече́нная, не пре́зри мя, ожесточе́ннаго, но Сама́ посети́, да мук томле́ния изба́вит мя Бог оте́ц на́ших.
И ны́не: Никто́же изба́вит мя от сме́рти, ни роди́телие, ни ча́да, не спасе́т дар, ниже́ приноше́ние, зна́емии прово́дят то́кмо до гро́ба, греси́ же мои́ оста́нутся, услы́ши, Милосе́рдая, вопль мой, да спасе́т мя огня́ ве́чнаго Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его во вся ве́ки.

Во́зраст ю́ности и жа́жда наслажде́ния пленя́ют мою́ ду́шу, Благода́тная, но к ве́чному блаже́нству и сла́ве святы́х обрати́ моя́ помышле́ния, да славосло́влю Го́спода моего́ и превознесу́ Его́ во вся ве́ки.
Во́лны неве́рия и скорбе́й лю́тых покрыв́ают мою́ ду́шу, но слы́шу глас Го́спода, глаго́лющ: малове́рный, почто́ усумни́лся еси́? К Тебе́ прибего́х, Ма́ти Бо́жия, спаси́ мя и ча́да моя́, в Тебе́ бо утвержде́ние ве́ры и́мамы, да превозно́сим Го́спода Творца́ во ве́ки.
Чревоуго́дию, нечистоте́ служу́ приле́жно, за оби́ды ме́стию воздаю́, облича́емь, гне́ваюся напра́сно, злосло́влю не оказа́вших ми по́мощи, сам же немощны́х презира́ю, о Спору́чнице гре́шных, яви́ долготерпе́ние и от греха́ свободи́ мя во ве́ки.
Немозмо́жно есть ма́лою слезо́ю вели́кия скве́рны омы́ти и огнь гее́нский угаси́ти, о Всеми́лостивая Ма́ти, ви́жду ожесточе́ние мое́ и молю́ся Ти: даждь ми сле́зы покая́ния, да убелю́ одея́ние души́ моея́.
Сла́ва: С мольбо́ю неотсту́пною, наде́ждою кре́пкою припа́даю Ти, Держа́вная Влады́чице: зри́ши врага́ лю́таго приближе́ние, услы́ши в слеза́х прите́кших, воста́ни ско́ро и, я́ко Блага́я, защити́, да сла́влю Тя, Ма́ти Бо́га моего́ во ве́ки.
И ны́не: Плач мой в ра́дость обрати́ и се́тование в весе́лие, Ма́ти Милосе́рдия, и го́рдыя за́мыслы враг мои́х сокруши́, да благослови\т Тя всяк язы́к и вся́ка плоть отны́не и до ве́ка.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

При́зри на нищету́ душе́вную и вся́кую го́речь услади́, непосты́дная наде́ждо на́ша, скорбя́щих ободре́ние, пла́чущих ско́рое утеше́ние, неистощи́ма бо сокро́вища Твоя́ и, ра́дующися, дае́ши я всем, по́мощи тре́бующим.
Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь, за любо́вию бо сле́дует Го́спода позна́ние. О Трапе́зо та́инственных дарова́ний! Сподоби мя неосужде́нно Животворя́щих Та́ин причаща́тися, во очище́ние грехо́в мои́х.
Пред ико́ною Твое́ю, зри, Влады́чице, жите́йское мо́ре волну́ется, спаси́ погиба́ющих в волна́х неве́рия и зло́бою истоще́нных, волно́ю Твоего́ милосе́рдия изнеси́ на бе́рег спасе́ния, да зову́т Ти: ра́дуйся, от ве́чныя сме́рти избавле́ние.
Самомне́нием ослепле́н, навыко́х укоря́ти бра́та моего́. Ка́ко сообщу́ свет бли́жнему, тьмо́ю лжи покры́т сый? Да́руй ми, о Ма́ти све́та, зре́ти моя́ прегреше́ния и бра́та моего́ согреше́ния терпе́ти и с любо́вию исправля́ти.
Сла́ва: А́нгел сме́рти нападе́ на мя, презира́ет моле́ния, пла́чу не вне́млет, разлуча́ет мя безжа́лостно со ча́ды, влече́т мя наси́льно. О Богома́ти, с Сы́ном Твои́м кре́стныя му́ки раздели́вшая, ма́тернюю скорбь о бли́жних утоли́.
И ны́не: Зе́млю Росси́йскую в достоя́ние Себе́ избра́вшая и утверди́вшая нас во благоче́стии, под покро́вом Твои́м соблюди́, Всепе́тая, о́бразом Твои́м честны́м от всех напа́стей сохрани́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Всеми́лостивая, в напа́стех ско́рая Заступ́нице.

Светилен:

Торжеству́ем днесь, правове́рнии, во хра́ме Твое́м, Влады́чице, и ты, Пречи́стая, приими́ любо́вию приноси́мыя Тебе́ пе́сни благода́рственныя.

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:
Подо́бен: Ра́дуйся.

Красу́йся, страно́ Росси́йская, ра́дуйся и весели́ся, гра́де Москва́, се бо свята́я и чудотво́рная Богома́тере ико́на от донски́х преде́л чуде́с заря́ми возсия́ и бысть нам во спасе́ние от наше́ствия иноплеме́нных и ины́х враг, ви́димых и неви́димых, и от вся́кия напа́сти.
Ра́дуйся, земле́ Росси́йская, торжеству́й и весели́ся, всечестны́й гра́де Москва́, се о́браз Богоро́дицы с по́ля бра́ни гряде́т к тебе́, се ра́дость побе́ды ми́лостию Бо́жиею возвеща́ется, тьма у́бо ско́рби твоея́ ны́не отгоня́ется, лю́дие сла́дкое прие́млют утеше́ние, воспо́йте, свяще́нницы, воспо́йте пе́сни хвале́бныя, вели́чия Богома́тере досто́йныя, припаде́м, ве́рнии, к Влады́чице всех, да пребу́дут покро́в и ми́лость Ея́ над на́ми во ве́ки.
Красу́йся, златогла́вый чу́дный граде Москва́, ра́дуйся и весели́ся, оби́теле Донска́я, се бо ше́ствует к тебе́ ико́на Бо́жия Ма́тере, рука́ми ве́рных, я́ко зна́мение побе́дное, носи́ма, блиста́нием зра́ка Своего́ враги́ прогоня́ющи, ча́дом же подаю́щи живо́т и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 2:

Гряди́те христоимени́тии лю́дие, пра́здник че́стен соста́вим и пе́сньми ра́достными воспое́м Пресла́вную Ма́терь Бо́жию, я́ко от ико́ны Ея́ святы́я, нарица́емыя Донски́я, заступле́ние гра́ду Москве́ яви́ся, те́мже пое́м Тебе́, Влады́чице, пе́сни хвале́бныя, я́ко Засту́пнице Росси́йския земли́ и Хода́таице на́шего спасе́ния.

Славосл́овие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.

На Литурги́и Слу́жба вся Богоро́дице.

Моли́тва первая

О Всеми́лостивая Ма́ти, Пречи́стая Де́во Богоро́дице! Ты еси́ све́т ума́ моего́, ра́дость се́рдца моего́, си́ла во́ли моея́. Услы́ши и приими́ моле́ние мое́. При́зри на я́звы души́ и те́ла моего́, обогати́хся страстьми́, обнища́х смире́нием. Испо́лнен есмь студа́ за злая дела и трепе́щу суда́ Бо́жия. Греси́ ю́ности, забве́ннии и устае́ннии греси́ отягча́ют со́весть мою́. Омы́й мя струя́ми сле́зными, сними́ бре́мя тя́жкое грехо́вное, да сотворю́ плоды́ досто́йныя покая́ния. Те́рнием скорбе́й усы́пан есть путь мой. Вем, я́ко пра́вда Бо́жия наказу́ет мя. Умоли́ милосе́рдие Бо́жие о мне, при́зри на сле́зы моя́ и испра́ви и спаси́ мя и ча́да моя́, бу́ди ми сокро́вище ве́ры и храни́лище благоче́стия. Да́руй несокруши́мое терпе́ние в беда́х, от ве́ры проистека́ющее, отыми́ дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия. Изгони́ гнев, за́висть, памятозло́бие, нечистоту́, ле́ность: си́ми и бо́льшими поро́ки неду́гует душа́ моя́. Примири́ вражду́ющия, оправда́й оклеве́танныя. Просвети́ нас све́том Сы́на Твоего́ и даждь нам глаго́лати сло́во и́стины, тве́рдое в пра́вде, ми́рное любве́ ра́ди, растворе́нное благоразу́мием. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щих, да вси, под держа́вным покро́вом Твои́м сохраня́еми безбе́дно Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, хвалу́ воздава́юще за вся Человеколю́бцу Бо́гу всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва вторая

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным о́бразом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полцы́ чужди́х, гра́ди и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавляю́тся. Осу́шаются о́чи слезя́щия, умо́лкают стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия ободри́ и немощну́ю ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, Благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят греси на́ши пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ино́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки а́нгелов и святы́х та́мо восхвали́ти Пречестно́е И́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Добавьте комментарий

Нажмите, чтобы оставить комментарий

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ (ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, 1242 ГОД)
ИКОНА СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО С ЧАСТИЦЕЙ ЕГО МОЩЕЙ - КЕЛЕЙНАЯ ИКОНА СВМЧ. СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.

Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

(А. Ахматова)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

10 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРЦА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА ГРОШЕВА
А. Ф. ГРОШЕВ
ПОСЛЕДНИЙ ХРАНИТЕЛЬ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОЙ ОБИТЕЛИ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

7 АПРЕЛЯ — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ksp12
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

5 АПРЕЛЯ — ПАМЯТИ МОСКОВСКОЙ СТАРИЦЫ СХИМОНАХИНИ СЕВАСТИАНЫ (ОЛЬГИ ИОСИФОВНЫ ЛЕЩЕВОЙ)
СХИМОНАХИНЯ СЕВАСТИАНА
МОСКОВСКАЯ СТАРИЦА СХИМОНАХИНЯ СЕВАСТИАНА (ОЛЬГА ИОСИФОВНА ЛЕЩЕВА; 1878–1970)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

2 АПРЕЛЯ — СВ. МУЧЕНИЦЫ ФОТИНЫ (СВЕТЛАНЫ) САМАРЯНЫНИ, ЕЕ СЫНОВЕЙ МЧЧ. ВИКТОРА, НАРЕЧЕННОГО ФОТИНОМ, И ИОСИИ

САМАРЯНКА ФОТИНИЯ. СЛОВО О ЖАТВЕ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

29 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

29 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

ДЕНЬ АНГЕЛА МАРИИ СЕРГЕЕВНЫЙ ТРОФИМОВОЙ

К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ. ЦИТАТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ

К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ
К 100 ЛЕТИЮ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ.
ЦИТАТЫ ИЗ ДНЕВНИКОВ

ПРЕПОДОБНЫЙ СТАРЕЦ АЛЕКСИЙ (СОЛОВЬЕВ)

Старец Алексий жил в Сергиевом Посаде, когда по указанию безбожной власти начали вскрывать мощи святых. Старец печалился об этом и много молился, недоумевая – почему Господь попускает совершаться такому злу? Однажды вечером, когда он совершал молитвенное правило, рядом с ним встал прп. Сергий Радонежский и сказал:
– Молись три дня и постись, и после этого я скажу тебе то, что
нужно.
В следующие два дня, когда отец Алексий молился, снова вставал с ним рядом прп. Сергий. Отец Алексий питался в эти дни одной просфорой. На третий день преподобный сказал:
– Когда подвергаются такому испытанию живые люди, то необходимо, чтобы этому подвергались и останки людей умерших. Я сам отдал тело свое, чтобы град мой во веки был цел.

2 МАЯ 2001 г. ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ СВ. МАТРОНЫ В Г. СХОДНЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

27 МАРТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ АРШАКА АРУТЮНОВИЧА АРАКЕЛЯНА
МУЖ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ АРШАК АРУТЮНОВИЧ
АРШАК. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

О МОЛИТВЕ

http://alexandrtrofimov.ru/wp-content/uploads/2014/05/7mol10.jpg

Дорогие посетители сайта, пришло время вспомнить и восстановить древнюю ветхозаветную и апостольскую традицию – семиразовую молитву в течение суток, совершаемую каждые три часа (в 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа). Эта молитва особенно действенна в условиях испытания, посланного нам – угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Предлагаю Вам ознакомиться с главой из книги «РИТМЫ ЦЕРКОВНОГО ГОДА», написанной много лет назад и размещенной на этом сайте: О СЕМИРАЗОВОЙ МОЛИТВЕ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ… http://alexandrtrofimov.ru/?p=766
В ней дается историческое и богословское обоснование необходимости этой молитвы. Сейчас, в условиях карантина православным людям совсем не сложно включиться в этот молитвенный ритм.
Присоединяйтесь к ежедневной семиразовой молитве, рассылайте текст статьи и сообщения о ней своим друзьям и знакомым.
***
Святейший Патриарх Кирилл благословил молитву, которую уже произносят за богослужением во всех православных храмах, ее можно присоединить к семиразовой молитве:
МОЛИТВА ВО ВРЕМЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПОВЕТРИЯ ЧТОМАЯ
Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Александр Трофимов

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ АНГЕЛА ТАТИАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ (1886–1934), МАТЕРИ МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ ТРОФИМОВОЙ

23 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПОЭТА ДАВИДА САМОЙЛОВА

«БЫЛА ТУМАННАЯ ВЕСНА…» СТИХИ ДАВИДА САМОЙЛОВА, МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА, ИСПОЛНЯЕТ ЛЕОНИД ЭРДМАН

Помощь в издании книг

Благодарю за любую Вашу помощь! Присылайте Ваши имена для молитвенного поминовения на электронную почту atrofimovmail@yandex.ru

НАША СТРАНИЧКА ВКОНТАКТЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наша страничка в facebook

Video

3 ноября – ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА НЕОФИТА (ОСИПОВА) – ЛИЧНОГО СЕКРЕТАРЯ ПАТРИАРХА ТИХОНА

АКАФИСТ СВЯТЕЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ ВЕЛИЦЕЙ КНЯГИНЕ ЕЛИСАВЕТЕ

Грек Зорба

Грек Зорба

АКАФИСТЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ТРОФИМОВЫМ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ ИЕРУСАЛИМСКИЯ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ ВАЛААМСКИЯ

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «ПРИБАВЛЕНИЕ УМА»

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ КОРСУНСКИЯ (ЕФЕССКИЯ)

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ КОЛОЧСКИЯ

АКАФИСТ СВ. АП. И ЕВ. ИОАННУ БОГОСЛОВУ

АКАФИСТ СВ. МЧЧ. ФЛОРУ И ЛАВРУ

АКАФИСТ СВТТ. АФАНАСИЮ И КИРИЛЛУ, АРХИЕП. АЛЕКСАНДРИЙСКИМ

АКАФИСТ СВТ. ТИХОНУ, ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РОССИИ

АКАФИСТ СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ СТРАСТОТЕРПЦЕМ

АКАФИСТ ПРП. ИЛИИ МУРОМЦУ

АКАФИСТ ПРП. АНТОНИЮ ДЫМСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ВАРЛААМУ СЕРПУХОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ОТРОКУ БОГОЛЕПУ ЧЕРНОЯРСКОМУ

АКАФИСТ СВ. ПРАВ. ИОАННУ РУССКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ПАИСИЮ ВЕЛИЧКОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. ВАРНАВЕ ГЕФСИМАНСКОМУ

АКАФИСТ СВМЧ. СЕРАФИМУ (ЗВЕЗДИНСКОМУ), ЕП. ДМИТРОВСКОМУ

АКАФИСТ ПРПМЧЧ. СЕРАФИМУ И ФЕОГНОСТУ АЛМА-АТИНСКИМ

АКАФИСТ ПРП. СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ

АКАФИСТ СЩМЧ. ЯРОСЛАВУ ЯМСКОМУ

АКАФИСТ ПРП. СИЛУАНУ АФОНСКОМУ

АКАФИСТ СВ. ВМЧЦ. МАРИНЕ

АКАФИСТ СВ. РАВНОАП. ВЕЛ. КН. ОЛЬГЕ

АКАФИСТ ПРП. БЛГВ. КН. ЕВФРОСИНИИ МОСКОВСТЕЙ

АКАФИСТ СВ. ПРАВ. ИУЛИАНИИ МИЛОСТИВЕЙ, ЯЖЕ В СЕЛЕ ЛАЗАРЕВЕ

АКАФИСТ БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСТЕЙ

АКАФИСТ ПРПМЦ. ВЕЛ. КН. ЕЛИСАВЕТЕ

АКАФИСТ ВСЕМ СВ. ЖЕНАМ, В ЗЕМЛИ РОССИЙСТЕЙ ПРОСИЯВШИМ

АКАФИСТ СОБОРУ СВ. ВРАЧЕЙ-БЕЗСРЕБРЕНИКОВ-ЦЕЛИТЕЛЕЙ И ЧУДОТВОРЦЕВ

СПИСОК ВСЕХ СТАТЕЙ

Рубрики

ИКОНА ДНЯ

КАЛЕНДАРЬ

СЧЕТЧИК